SON DAKİKA

Günaydın Urfa | Şanlıurfa Haber

Karataş: “Kaşmer Dağı” ile ilgili alınan karar hukuka aykırı

Karataş: “Kaşmer Dağı” ile ilgili alınan karar hukuka aykırı
Bu haber 19 Ekim 2018 - 10:56 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Son günlerde kent gündemini meşgul eden Kaşmer Dağı’nın imara açılmasına ilişkin birçok açıklama yapıldı. Eleştiri konusu olan Kaşmer Dağı’na ilişkin hukuki bilgiler içeren bir açıklama ise Siyaset Bilimci Doç. Dr. Kenan Karataş’tan geldi. “Belediye Meclisi’nin Kaşmer Dağı İmarı hakkında almış olduğu karar hukuka aykırı bir karardır.” diyen Karataş, yetkilileri eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Karaştaş şu ifadelere yer verdi:’Ve bu kararın iptali yasal olarak kesinlikle mümkündür. Rant dosyamızın bugünkü bölümünü tamamen yasal konulara ayırdım.Yazımızda Belediye Meclis kararlarının nasıl ve kimler tarafından dava konusu edileceğini misal konularla açıkladım. Dosyamızın gelecek bölümünde Kaşmer İmarı’nın toplumsal ve ahlaksal yönüne değinip, rantın kimler tarafından nasıl resmiyete döküldüğüne belgelerle değineceğim.

Belediye Meclisi belediyelerin en üst karar alma organı olup, üyeleri (encümen) halk tarafından seçilmektedir. Şeklen T.B.M.M’ne benzeyen Belediye Meclisleri sadece kararlar ve bu kararların yargısal denetimi konusunda farklılık göstermektedir. Kanuna aykırı karar alamayan ya da siyasi (meclis üyeleri ve siyasi kadro ile anlaştığı belgelenen-örneğin imara açılan yerde kararda imzası olanların mal varlığı ya da kiralama yapmış olmaları) çıkar amaçlı alınmış olan (İleride göreceğimiz gibi Kaşmer Dağı İmarı yasaya aykırıdır) kararlara karşı yargısal denetim devreye girmektedir.

KARAR ALEYHİNE İDARİ YARGIYA İPTAL DAVASI AÇABİLİR

Belediye Kanunun 23. maddesi; Belediye Meclisi’nin hukuka aykırı karar alması durumunda belediye başkanına (Belediye Başkanı Kaşmer İmarını iptal ettirebilir) beş gün içinde kararın yeniden görüşülmesi için meclise geri gönderme hakkı tanımaktadır. Meclise geri gelen karar yeniden oylanır ve meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu daha önce alınan kararı bozabilir ya da aynen kabul edebilir. Kararın aynen kabul edilmesi halinde karar hemen yürürlüğe girmez, kararın yürürlüğe girmesi için mutlaka mülki idare amirine (Vali-Kaymakam) gönderilmesi gerekmektedir. Karar kendisine ulaşan Vali-Kaymakam, kararın yasaya veya şehrin ve halkın menfaatine aykırı (Urfa Kamuoyunda infiale yol açan Kaşmer İmarı “menfaat” ilkesine uygundur) olduğuna kanaat getirirse karar aleyhine idari yargıya iptal davası açabilir.

İdari Yargılama Usul Kanun’un 27. maddesi uyarınca belediye meclisinin aldığı kararın uygulanması halinde telafisi güç ve şehrin değerlerine (“Balıklıgöl su havzasına zarar verebilir” raporu Kaşmer imarının mahkemece iptal edilmesine yönelik kesin bir nedendir.) zarar verecek derecede önem arz etmesi iptal davası açmaya, yürütmeyi durdurmaya ve kararın iptal edilmesini sağlamaya yönelik önemli bir sebeptir.

İPTAL DAVASINI KİMLER VE HANGİ SEBEPTEN DOLAYI AÇABİLİR?

5393 sayılı (127-2/7) Belediye Kanunu Belediye Meclislerinde alınan kararlara karşı kimlerin ve hangi sebeplerden dolayı iptal davası açabileceğini açıkça ifade etmektedir. Buna göre Mülki İdare Amiri (Vali-Kaymakam), Belediye Başkanı, şehrinin ya da bireysel menfaatinin çiğnendiğini öne süren her gerçek (vatandaş) ve tüzel (Dernek, STK vs) kişi bulunduğu il ya da ilçenin idare ve vergi mahkemesine dava açabilir. Vatandaşların belediye meclisinin aldığa ilanlı (Askı süresi- Kaşmer İmarının ilana çıkmasından itibaren) karara karşı itiraz ve iptal davası açma süresi ilanın-askının son gününden itibaren altmış (60) (Vatandaş bu süre geçtikten sonra dava açamaz) gündür. Yargı organı vatandaşların aynı menfaat doğrultusunda açacağı çok sayıda ki iptal başvurusunu dikkate almaktadır.

Belediye Meclislerinde en dikkat çeken ve belli bir grubun çıkarına hizmet eden kararların başında imar planı ile ilgili kararlar gelmektedir. Bu tür kararların neticesinde o bölgede bulunan bütün arsaların değeri yüzlerce kat artabilmektedir. İşte bu noktada yolsuzluklar ve hukuka aykırı işlemlerle karşılaşılmaktadır. Bölgeye imar geleceğini bilen siyasi kanat, encümen ve yakınları imar çevresinde ki gayrimenkulleri yok pahasına adlarına (genellikle arkadaşlarının, eş ve dostlarının adına tapu yapılır) geçirmektedirler.

Belediye Meclisi tarafından alınan imar planı kararına karşı ilgili kişilerce açılacak davalarda Danıştay’ın 20056129 esaslı kararı emsal teşkil etmektedir. Danıştay söz konusu alanda imar planı yapılmasına gerek olup olmadığını, daha önce imara açılan yerlerin ihtiyacı karşılayıp karşılayamadığını, alt ve üst yapılarının tamamlanıp tamamlanmadığını tespit eder. Şayet daha önce imara açılan yerlere hizmet götürülmesi anlamında tamamlanmamış ve konuta elverişli arsaların mevcut olduğunu tespit etmesi halinde (2981 sayılı kanuna göre İbrahim Tatlıses’in Dağ Eteği itirazı yasal anlamda yerinde olup,iptal nedeni sayılmaktadır.) yeni imar planını gereksiz görüp yürütmeyi durdurabilir.

SONUÇ:

Yukarıda Belediye Meclisi’nin aldığı imar kararına karşı kimlerin ve hangi sebepten dolayı iptal davası açabileceğini açık ifadelerle belirttik. Bu anlamda sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şanlıurfa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hazırlayıp Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi’ne sunmuş olduğu resmi rapor Kaşmer İmarının iptal edilmesi için yeterli bir sebeptir.

1) Bakanlık Görüşü; (10-01-2017-E sayılı kayıt)

İmar planına konu olan ilgili yer, 4342 sayılı mera kanunu uyarınca koruma statüsünde bulunan Çayır-Mera alanı olarak gösterilen alan içerisinde bulunmaktadır.Yapılacak incelemede bölgenin doğal,kültürel,tarihi,kentsel ve kırsal özellikleri göz önüne alınarak bütüncül olarak yapılacaktır.

Yasal plan hükümleri gereği ilimiz Bozova İlçesi Hisarlar Mahallesi Karaköprü ilçesi Ögütçü,Demircik ve Aşık Mahallelerini içeren ve ekli krokide sınırları belirtilen alanda Nazım ve Uygulama İmar Planının yapılması UYGUN BULUNMAMAKTADIR.

2) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın Kararı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2006 yılında yayımladığı kararla Balıkgöl su havzasını besleyen alanlarda su temini amaçlı kazı yapılmasını, tesis kurulmasını,ilaçlama ve kirlilik arz edecek her türlü çalışmayı yasaklamıştır. Karardan da anlaşılacağı üzere; Kaşmer’de küçük ölçekli kazıların ve düzenleme çalışmalarının yer altı kaynaklarına zarar verebileceği açıkça ifade ediliyorken, sözü edilen kapsam da ki bir imarın nelere yol açabileceğini düşünmek bile akla hayale sığmamaktadır.

3) DSİ Raporu:

Balıklıgöl’ü besleyen su havzasının bir bölümüne denk gelen imar planı (Kaşmer) mevkisinin imara açılmasıyla ilgili DSİ olumsuz görüş belirtmiş ve gerekçe olarak da Balıklıgöl’ü besleyen su kaynaklarını kuruma ya da suyun aşırı derecede kirlenme riski olduğuna vurgu yapmıştır.

4) İlgili Kuruluşların Olumlu Raporu Şartı

Çevre Düzeni İmar Planı’nın ilgili maddeleri Kaşmer İmarı gibi büyük planların kabulü için o şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüş raporunun alınmasını şart koşmaktadır. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün 10.01.2017 tarihli yazısı olumsuz görüş bildirmektedir. Yine aynı şekilde DSİ raporunda da Kaşmer İmarı’nın Şanlıurfa’nın önemli kutsal değerlerinden biri olan Balıklıgöl su havzası için tehlike arz ettiği bildirilmiş, sakıncaları sayılmıştır.

Belediye Kanunun 23. ve İdari Yargılama Usul Kanun’un 27. maddesinin ilgili bentleri yukarıda dört madde olarak verdiğimiz nedenlerden ötürü Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Bozova İlçesi Hisarlar Mahallesi Karaköprü ilçesi Ögütçü,Demircik ve Aşık Mahallelerini içeren (Kaşmer) alanla ilgili aldığı İmar kararının yasaya aykırı ve bu nedenlere bağlı olarak da kararın iptali için dava açmanın yasal hak olduğunu belirtmektedir.

Önemli:

Özel Kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, “Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde , “İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde incelenerek kesin karara bağlar” kuralı yer almaktadır. Kural yukarıda izah ettiğimiz gibi olmasına rağmen çoğu kez belediyeler bu kuralı görmemezlikten gelip, kararı ilana çıkmış gibi gösterirler. Bu nedenle Kaşmer Dağı İmarı kararının askıya çıkarılıp çıkarılmadığını yakından takip etmek gerekmektedir.”

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER